Разрешение, строителство и узаконяване на фотоволтаичните инсталации

Изграждането на фотоволтаичните системи за производство на електрическа енергия от слънцето се третира като строителство по смисъла на ЗУТ (Закона за устройство на териториите) и са създаадени специални разпоредби, които ги урегулират, а именно чл. 147, ал. 1, т. 14 и чл. 147, ал. 2 от ЗУТ

Фотоволтаичните инсталации с инсталирана мощност до 1 мВт (1000 кВт) се класифицират като строеж 6 категория и се узаконяват по опростена процедура, специално създадена, за да стимулира изграждането на тези инсталации. Ще разгледаме именно нея, защото инсталациите над този праг се изграждат по нормалния ред за строителство с проектиране по всички части.

Предварителни условия за парцела, в който искате да изградите вашата инсталация

За да бъдат узаконена една фотоволтаична инсталация, по този облекчен ред, следва да отговаря на няколко предварителни условия:

 • Да се изгражда в урегулиран парцел – УПИ.
  Обикновено това са парцелите в рамките на населените места, в които е разрешено строителството, или ако са парцели извън населени места, следва да са с променено предназначение.
  От това следва един много важен извод – в земеделска земя, нива, мера, гора не може да се строи фотоволтаична инсталация! (В този случай, трябва да извървите дълга процедура да промените предназначението на земята)
  Другият важен момент е, че се говори за Урбанизирани територии – в рамките на населеното място. Когато вашият имот е извън населеното място, е много възможно да не ви признаят 6 категория. Това зависи от Главния архитект на общината ви.
 • Да има сгради в това УПИ.
  Чл. 147, ал. 1, т. 14 от ЗУТ гласи:
  “ към съществуващите сгради в урбанизираните територии, в т.ч. върху покривните и фасадните им конструкции и в прилежащите им поземлени имоти“.
  Това означава, че ако имате парцел без сграда (законна сграда :-)), дори и да е УПИ в рамките на населено място, не можете да се възползвате от облекчената процедура по този чл.
  • Много е важно да разберете, че за да използвате улесненната процедура, във вашият имот – УПИ трябва да има жилищна постройки/къща в която може да се живее. Ако имате плевня/хамбар/кокошарник или всичко друго, то не можете да се възползвате от улеснената процедура.
   Основание за това дава израза „към съществуващите сгради в урбанизираните територии“. Съгласно чл. 41 от ЗУТ къщите са основно застрояване – сгради и именно те ви дават правото на улеснената процедура. Всички други обекти – плевни, хамбари и пр. са постройки, а не сгради!

  Виза за проектиране на фотоволтаична инсталация

  Процедурата за изграждане и проектиране на една фотоволтаична инсталация започва с Виза за проектиране, която се издава от Главния архитект на Общината, в която се намира вашия имот.

  • Подавате заявление в Общината, като прилагате документ за собственост на имота и актуална скица на имота. Дължимите такси са съобразно правилата на конкретната община.
  • Визата се издава в 7-седмичен срок
   В тази процедура Главният архитект преценява дали вашия имот отговаря на изискванията на ЗУТ за строителство, и съответно по кой член – улеснената процедура или нормалната дълга такава.

  Проучване и становище за присъединяване на фотоволтаичната система

  Необходимо е да подадете искане за проучване за присъединяване на производител на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа, което се прави при Електроразпределителното дружество (местното ЕРП – CEZ, EVN, ENERGO PRO) в Общината в която се намира имота (обикновено се подава в областния център).
  Обръщаме внимание, че поради либерализирането на пазара, може да купувате ток от съвсем друго дружество (този, който ви продава електричеството), но вие следва да се обърнете към електроразпределителното дружество (ЕРП) за вашата област и община.

  • Подавате искане за проучване за присъединяване на производител на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа, като прилагате документ за собственост (Нотариален акт), визата за проектиране и др. Таксите се заплащат, съгласно тарифата на компанията.
  • В срок от един месец получавате становището.
   Това е изключително важен документ, защото той казва не само, дали можете да се присъедините, но и в коя точка ще бъдете присъединени. Това зависи от много фактори, включително и от мощността на желаната от вас фотоволтаична инсталация. Възможно е, да ви бъде дадена точка на присъединяване далече от вашия имот, което да натовари инвестицията с много извънредни разходи.
   По принцип не е проблем, когато мощността на вашата бъдеща инсталация е съизмерима на присъединената ви мощност ( казано с прости думи – ако вашата партида е 8 кВт, няма да е проблем да присъединят фотоволтаична централа с мощност до 8 кВт.) Когато вашата бъдеща мощност на фотоволтаичната централа надвишава вашата партида, тогава отивате на друго ниво и се преценяват възможностите на електрическата мрежа, която стига до вашия имот, както и други фактори.
   Пример: Партидата на вашата къща е 8 кВта, но вие искате да изградите фотоволтаична инсталация с мощност 30 кВт. Очевидно кабелите, които стигат до вашата къща, няма да могат да издържат това напрежение. Поради това, местното ЕРП ще ви даде точка на присъединяване най-близкия трафопост, което означава, че за ваша сметка ще трябва да изградите трасе със съответния кабел до тази точка.

  Проектиране

  Тук е голямата разлика и облекчение на процедурата, която ЗУТ позволява, за фотоволтаични системи с мощност до 1 мВт. Вместо цялото проектиране, което се изисква по стандартната процедура за строителство (над десет проекта), тук закона позволява да кандидатствате само с Конструктивно становище и Становеище от електро инжинер.

  • Конструктивно становище
   Трябва да се изготви от строителен инжинер с пълна проектантска правоспособност (конструктор). Описва се обекта, мястото на монтаж, дават се спецификации, специфики и препоръки относно конструкцията.
  • Електротехническо становище
   Изготвя се от електро инжинер с пълна проектантска правоспособност. Описва с технически детайли цялата фотоволтаична инсталация.
  • Двете становища, следва да бъдат съгласувани с местното ЕРП, което след това ще присъедини вашата инсталация към мрежата си.

  Всеки, който е проектирал сграда знае колко усилия, пари, време и нерви отнема проектирането, като етап от инвестиционния процес. В тази светлина, улеснението за издаване на разрешение за строеж само с две конструктивни становища е страхотно улеснение за всички инвеститори във фотоволтаични централи.


Издаване на разрешение за строеж

С така получените документи, кандидатствате в общината, в която се намира вашия имот, за да получите разрешение за строеж. След влизането му в сила, можете да започнете строителството на фотоволтаичната централа.

Договор за присъединяване

Възможно е на този етап да подпишете Договор за присъединяване, или предварителен договор за присъединяване. Това зависи от местното ЕРП.

Строителство на фотоволтаичната инсталация

Може би е излишно да го споменаваме, но е важно да се каже, че това е високоспециализиан труд, който изисква специфични знания и умения.
Отново ще ви обърнем внимание, че от монтажа и начина на свързване зависят:

 • Производството на електричество
 • Достигането на максимален годишен добив от електроенергия
 • Непозволяването на аварии, които да костват дефектиране на оборудването или злополуки

Узаконяване на построената инсталация и пускане в експлоатация

След построяването, се правят 72 часови проби на построеното съоръжение и се издава Удостоверение за експлоатация

Договор за изкупуване на произведената електроенергия

Ако планирате да продавате електроенергия, е необходимо да подпишете отделен договор с ЕРП в гоето да урегулирате условията при които ще ви бъде изкупувана произведената електроенергия.

 Горещо ви препоръчваме да наемете специалист, който да ви изготви цялата документация. Ще ви спести много време и нерви и ще си гарантирате своевременно узаконяване и пускане на централата ви.

За ваше улеснение, даваме линк към процедурите на ЧЕЗ за присъединяване на фотоволтаична инсталация, от която можете да прочетете повече информация.

Обръщаме ви внимание, че при трите мрежови оператора може да варира, според техните правила!

Leave a Reply